top of page
Basisondersteuning op onze school

 

Hoe wordt op de Anne Frankschool aan een sterke basis gewerkt:

1. Het neerzetten van een stevig pedagogisch klimaat.

Activiteiten:

 • Bij ieder nieuw blok van de Vreedzame School wordt gestart met een gezamenlijke aftrap. Dit gebeurt in een werkvergadering, regelmatig zijn voor het team ook studiedagen rondom pedagogisch klimaat.

 • Er is een werkgroep “Pedagogisch klimaat”. De werkgroep presenteert jaarlijks een plan

  van aanpak om de kwaliteit van het pedagogisch klimaat te bewaken en te borgen.

 • Binnen het pedagogisch klimaat is er ook aandacht voor het democratisch burgerschap.

2. Alle groepsleerkrachten zijn in staat om een goed pedagogisch klimaat neer te zetten, een goed klassenmanagement te organiseren en een goede directe instructie te geven. Dit alles gericht op de onderwijsbehoeften van de groep.

Activiteiten:

 • Jaarlijks krijgen alle leerkrachten een klassenbezoek. Hierbij wordt gekeken naar pedagogisch klimaat, klassenmanagement en directe instructie. De uitkomsten worden gekoppeld aan de gesprekscyclus en het Persoonlijk Ontwikkelings Plan van de individuele groepsleerkracht. OBS Anne Frank heeft leerkrachten, die een stevige basis kunnen neerzetten. Kennis van de leerlijnen is hierbij essentieel. 

 • Leerkrachten zijn in staat om toetsen te analyseren, groepsplannen te maken, gericht op de onderwijsbehoeften kunnen leerkrachten deze omzetten in een dagplanning. 

 • Leerkrachten zijn getraind in het geven van directe feedback op het handelen van de leerling.

De school heeft de volgende expertise in huis om de kwaliteit van de basisondersteuning op peil te houden:

 • Schoolopleider

 • IB-er / orthopedagoog

 • VVE coördinator (kaleidoscopisch werken)

 • Gedragsspecialist

 • Rekenspecialist

 • Taalspecialist

De school heeft hiervoor kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld, zoals het directe instructiemodel, kwaliteitskaarten zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, stemgebruik, uitgestelde aandacht.

De school hanteert de volgende protocollen om zo sterk mogelijk basisondersteuning te bieden:

 • Dyslexieprotocol.

 • Protocol aannamebeleid (Is deze school passend of niet?)

 • Protocol overgang.

 • Protocol kindermishandeling.

 • Protocol medisch handelen.

Dit schooljaar maakt de IB-er samen met de rekenspecialist een protocol Dyscalculie.

 

De werkwijze van de interne leerlingenzorg (zorgstructuur) staat beschreven in de map leerlingenzorg. De IB-er zorgt dat deze map jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd wordt. Daarnaast is zij er verantwoordelijk voor dat nieuwe leerkrachten bekend zijn met de inhoud van deze map.

 

bottom of page