Medezeggenschapsraad

 

Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen binnen school zijn de leden van de medezeggenschapsraad daar nauw bij betrokken. Zij hebben advies- of instemmingsrecht. Dat hangt af van het onderwerp dat aan de MR wordt voorgelegd. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Elk MR-lid is tenminste twee jaar lid. Om de twee jaar worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. Ouders en personeel die lid zijn, kunnen zich dan opnieuw verkiesbaar stellen. U bepaalt als ouder wie er van de ouderkandidaten gekozen worden. Zij vertegenwoordigen u tijdens MR-vergaderingen. In de MR praten leerkrachten en ouders met elkaar over organisatorische zaken zoals bijvoorbeeld de schooltijdenregeling en buitenschoolse opvang; over inhoudelijke zaken zoals de schoolgids en het schoolplan en over financiële zaken zoals de jaarbegroting. De MR vergaderingen zijn openbaar, ze vinden in principe plaats op maandag van 15.30-17.00 uur. 

In het huishoudelijk reglement van de MR staan alle afspraken vastgelegd. U kunt deze hier downloaden.
 
De leden van de MR zijn:
Asiza Aissaoui (moeder van Chahid)
Nermin Unal (moeder van Selin)
Ismael Turkmenoglu (vader van Mira en Naz)
Behiye Akbulut (moeder van Eren, Ensar en Elvin)
Hasan Kara (leerkracht gr. 1/2C)
Djamila Azouagh, voorzitter (leerkracht)
Niels Burema, secretaris (leerkracht gr. 4)
 

IMG_2714.JPG