Aanmelding:

 

We hanteren op de Anne Frankschool een vaste procedure voor de aanmelding. Deze start met de aanmelding, vervolgens neemt de directeur een toelatingsbeslissing en als deze positief is, kan het kind worden ingeschreven. De inschrijving kan pas plaats vinden als het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft. 
 

 

 

 

Aanmelding:
Wanneer ouders naar school komen voor de inschrijving van hun kind, maken ze een afspraak met de intern begeleider. In een persoonlijk gesprek geeft de ouder informatie over de ontwikkeling van het kind. De intern begeleider informeert de ouder over de gang van zaken op school.

Tijdens dit gesprek zal de intern begeleider samen met de ouders het aanmeldingsformulier invullen. Aanmelding gebeurt door middel van het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Bij de aanmelding wordt door de ouder aangegeven of dit de eerste school van aanmelding is. Bij de aanmelding overleggen ouders gegevens betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie indien hier sprake van is.

Als de leerling formeel is aangemeld en een schriftelijke bevestiging van toelating is verstuurd, heeft de school zorgplicht als blijkt dat de leerling extra ondersteuning behoeft.
 

Aanmelding van een kind dat op een andere school onderwijs volgt:
Zodra er sprake is van aanmelding van een kind dat op een andere school ingeschreven is, gelden er extra afspraken.

Ouders kunnen hun kind komen aanmelden, nadat ze een gesprek hebben gehad met de directeur van de vorige school, waarin ze kenbaar hebben gemaakt dat ze voornemens zijn hun kind op een nieuwe school aan te melden en na overleg tussen de schooldirecties van beide scholen.

Vervolgens nemen de intern begeleiders contact met elkaar op om een beeld te krijgen van de achtergrond van de leerling en het onderwijskundig niveau. Er vindt eventueel toetsing plaats om het onderwijskundig niveau te bepalen alvorens de leerling definitief wordt ingeschreven en in een groep wordt geplaatst. In een enkel geval behoort plaatsing op grond van de gegevens van een kind niet tot de mogelijkheden.

Om het kind door te spreken en elkaar te informeren, nemen de groepsleerkrachten van beide scholen contact met elkaar op. De toeleverende school schrijft een onderwijskundig rapport ter overdracht van de gegevens van de leerling. De toetsing van dit onderwijskundig rapport en het schoolondersteuningsprofiel van de ontvangende school is medebepalend voor het besluit over de toelating van de leerling. Het proefdraaien van de leerling in de beoogde klas gedurende een dag kan onderdeel uitmaken van het onderzoek naar toelaatbaarheid.

 

 

Indien er sprake is van een fysieke en/of verstandelijke handicap zal, in overleg met de ouders, bekeken worden of onze school geschikt is om het kind met succes het onderwijs te laten volgen. Uw kind wordt geplaatst in de groep waar het thuis hoort, waarbij rekening wordt gehouden met de groepsgrootte, de aanwezigheid van zorgleerlingen en het karakter van de groep. Mocht dit consequenties hebben voor het moment van plaatsing, dan laten we dit ouders tijdig weten. In dit geval kunnen wij uw kind op een wachtlijst plaatsen.
Wat betreft de wachtlijst zijn er een aantal regels:
- kinderen worden op school geplaatst in volgorde van de wachtlijst
- kinderen die al een broer of zus bij ons op school hebben, komen bij aanmelding bovenaan de lijst.

Vooraanmelding:

Als een kind nog geen 3 jaar is, maar de ouders hebben belangstelling voor onze school, dan spreken we van een vooraanmelding. Dit wordt gedaan door een interesseformulier op de website (link) in te vullen. Als een kind op de lijst van vooraanmeldingen is geplaatst, wordt dit niet automatisch omgezet in een aanmelding. Dit zal pas het geval zijn als een leerling formeel is aangemeld. Ouders kunnen zelf contact opnemen met de school om hun kind definitief in te schrijven, als het kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt. Voordat de ouders het kind komen inschrijven, krijgen ze een rondleiding door de directeur.

Bericht van toelating of afwijzing:

Indien uw kind wordt toegelaten, dan wordt u hierover binnen 6 weken na de aanmelding schriftelijk geïnformeerd. Indien vermoed wordt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt een nader onderzoek uitgevoerd conform een procedure. Deze procedure staat beschreven in het “Toelatings- en plaatsingsbeleid leerlingen SPO Utrecht”. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur of uw kind de ondersteuning kan ontvangen op de Anne Frankschool. Is dit niet het geval, dan heeft de school waar de leerling als eerste aangemeld is, zorgplicht. Dit betekent dat deze school een inspanningsverplichting moet leveren ten aanzien van een passende plaats.Indien er geen toelating mogelijk is, ontvangt u uiterlijk binnen 4 weken na de aanmelding een brief van de directeur dat deze voornemens is uw kind niet toe te laten. In de brief wordt de reden hiervan duidelijk en onderbouwd aangegeven. Het is mogelijk om in een mondeling gesprek toelichting te krijgen waarom in de optiek van de school de leerling niet kan worden toegelaten. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en u ontvangt hiervan een afschrift.

De toelatingsbeslissing wordt genomen op basis van toelatingscriteria. Elke school legt vast hoeveel leerlingen er maximaal geplaatst kunnen worden en welke criteria hierbij worden gehanteerd. De toelatingscriteria van een school moeten consequent en duidelijk worden gecommuniceerd aan ouders. Bijvoorbeeld via de website of de schoolgids.

Indeling groepen na inschrijving
De intern begeleider deelt de vierjarige leerlingen in bij één van de heterogene kleutergroepen. Er wordt gekeken naar samenstelling van de groepen en enkele criteria daarbij zijn; verdeling jongens/meisjes, culturele achtergrond, leeftijd en de hoeveelheid zorgleerlingen per groep. Bij tussentijdse aanname wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst.